Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Zakopane, dnia 18.03.2019r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-01/19

 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

 Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Ogłoszenie nr 510051570-N-2019 z dnia 18-03-2019 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 513894-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540032393-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  1. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail [email protected], faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitaca.zakopane.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPP-2810-01/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  1. Świadczenie usługi w zakresie całodziennego żywienia pacjentów dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. Przedmiotem zamówienia są usługi całodziennego żywienia pacjentów szpitala (przygotowanie, dostawa całodziennych posiłków oraz dystrybucja ich na stołówkę oraz do łóżka pacjenta), w ilości: min. 180, max. 200 dziennie, zgodnie z warunkami wynikającymi zobowiązujących przepisów, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L139 z dnia 30.04.2004r.), rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139z 30.04.2004) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 149 ze zm.), w sposób specjalistyczny, odpowiedni dla pracy w pomieszczeniach i obiektach szpitalnych, przestrzegając praw pacjenta, oraz zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej oraz normami HACCP. Szacunkowa ilość posiłków w ostatnich 12 miesiącach wynosiła miesięcznie min. 5400 max. 5900. Zamawiający szacuje roczną ilość osobodni w wysokości max. 71 280 (tj. przy pełnym obłożeniu szpitala), zastrzegając, że przewidywana ilość osobodni służy do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres usługi uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów), dlatego w czasie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu). Jednakże zmniejszenie zakresu usługi nie przekroczy 20% całości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zrealizowania umowy w całości. 3.2 Całodzienny posiłek chorego składa się z: – Śniadanie – 25% dziennego posiłku – Obiad – 50% dziennego posiłku – Kolacja – 25% dziennego posiłku Całodzienny posiłek chorego (dla diety cukrzycowej oraz redukcyjnej 5 posiłkowej) składa się z: – Śniadanie oraz śniadanie II – 25% dziennego posiłku – Obiad – 50% dziennego posiłku – Podwieczorek oraz kolacja – 25% dziennego posiłku 3.3 Aktualnie w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem, posiłki przygotowywane będą dla pacjentów następujących oddziałów: Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji Kardiologicznej , Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej, 3.4 Podstawa do sporządzania przez Wykonawcę posiłków dla pacjentów Zamawiającego: Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia aktualnych jadłospisów na każdą dekadę miesiąca na tydzień przed jej rozpoczęciem, celem akceptacji i uwzględnienia ewentualnych poprawek zgodnie ze wskazwkami dietetyka szpitala. W jadłospisie uwzględnić należy urozmaicenie diet o świeże warzywa, owoce, ryby, masło oraz drób w ilościach uwzględniających normy prawidłowego żywienia pacjentów szpitala. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zalecanych norm dla pacjentów. 3.5 Zakres realizacji zamówienia obejmuje przygotowanie całodziennego żywienia w postaci: a) trzech posiłków (śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja) w średniej ilości około 180 – 200 porcji dziennie, b) pięciu posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja) w średniej ilości ok. 30 porcji dziennie (dieta cukrzycowa i redukcyjna), c) stosowanie niżej wymienionych diet o określonej normami Instytutu Żywności i Żywienia kaloryczności i wartości odżywczej 2000 – 2300 kcal (oprócz diety redukcyjnej – 1500 kcal) – dieta podstawowa w max. ilości około 40 000 całodziennych posiłków w jednym roku trwania umowy. – dieta lekkostrawna w max. ilości około 14 500 całodziennych posiłków w jednym roku trwania umowy. – diety pozostałe (wątrobowa ścisła, kleikowa, bezglutenowa, miksowana, ubogo purynowa, o zwiększonej kaloryczności, bezlaktozowa, w tym specjalne i inne) w max. ilości około 8300 całodziennych posiłków w jednym roku trwania umowy. – dieta cukrzycowa 5-cio posiłkowa w max. ilości około 5700 całodziennych posiłków w jednym roku trwania umowy. – dieta redukcyjna 5-cio posiłkowa w max. ilości około 2780 całodziennych posiłków w jednym roku trwania umowy. Diety zgodne z normą Instytutu Żywności i Żywienia, Powyższe ilości posiłków są wartościami szacunkowymi i w trakcie trwania zamówienia mogą ulec zmianie zmniejszenie jednak nie więcej niż o 20%. 3.6 Wymagania dotyczące jakości posiłków i wartości odżywczej poszczególnych diet stosowanych u Zamawiającego. 1. wykorzystywanie produktów świeżych, o odpowiedniej jakości (m.in. chude wędliny, mięsa), 2. zapewnienie w posiłku produktu białkowego pochodzenia zwierzęcego, 3. urozmaicenie posiłków z uwzględnieniem sezonowości owoców i warzyw oraz zapewnienia dodatku warzywnego lub owocowego w każdym posiłku, 4. temperatura dostarczanych posiłków gorących powyżej +65C napoje, zupy powyżej +75C, dania zimne +5C. 5. dbałość o właściwe walory smakowe posiłków, oraz ich estetykę 6. przestrzeganie gramatury poszczególnych porcji, 7. w okresach świątecznych Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania dla pacjentów posiłków z uwzględnieniem tradycyjnych potraw spożywanych w tym czasie. Dobór składników pokarmowych do poszczególnych diet 3 posiłkowych będzie dokonywany przez zatrudnioną u Wykonawcy dietetyczkę, o potwierdzonych kwalifikacjach przy założeniu: – Śniadanie musi zawierać zupę mleczną (dla pacjentów leżących), pieczywo 110g, masło 15g, dwa dodatki białkowe w ilości nie mniej niż 80g, warzywa lub owoce w ilości nie mniej niż 50g, herbata/kawa z mlekiem, cukier 10g. – Obiad musi się składać z zupy 450ml, drugiego dania- ziemniaki, kasza, ryż, makaron nie mniej niż 200g. dodatek białkowy 80 – 120g. sałatki/surówki/warzywa 120-130g. oraz kompotu. – Kolacja musi zawierać pieczywo 110g, masło 15g, dwa dodatki białkowe w ilości nie mniej niż 80g, warzywa nie mniej niż 50g, herbata, cukier 10g. Diety cukrzycowa oraz redukcyjna 5 posiłkowa powinna być zgodną z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. – Wymagana temperatura dostarczanych posiłków gorących powyżej +65C, napoje, zupy +75C, dania zimne +5C. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy przygotował posiłki o charakterze świątecznym z uwzględnieniem tradycyjnych potraw. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i oceny jakości usług, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów norm i zasad sanitarno – epidemiologicznych przy przygotowaniu i dostarczeniu posiłków, myciu i dezynfekcji naczyń kuchennych oraz utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych, przestrzegania diet, normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych oraz sezonowości posiłków, przestrzegania harmonogramu wydawania posiłków oraz obowiązków dotyczących jadłospisów zawierających dokładną gramaturę posiłków. Zgłaszane reklamacje podlegają raportowaniu, a w przypadku rażących uchybień mogą skutkować nałożeniem kar umownych lub odstąpieniem od umowy. 3.7 Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na jego żądanie: Książki kontroli sanitarnej środka transportu, rejestracji mycia i dezynfekcji termosów, protokołów z każdorazowej kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej, wyników badań wody wzorcowania termometrów, umowy z odbiorcą odpadów pokomsumpcyjnych 3.8 Wykonawca będzie przygotowywał posiłki z produktów własnych i dostarczał je do szpitala. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do używania do produkcji posiłków produktów posiadających aktualne terminy ważności. 3.9 Zamawianie posiłków (z uwzględnieniem rodzajów diet i ilości pacjentów) odbywać się będzie na podstawie pisemnych zleceń składanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (dopuszcza się zamawianie posiłków telefoniczne lub za pomocą faksu), w zamówieniu podana będzie liczba pacjentów z uwzględnieniem ilości zamawianych diet. Zamówienia te składane będą Wykonawcy do godziny 11.00 dnia poprzedniego w stosunku do dnia, w którym posiłki mają być dostarczone, zaś w piątki będą składanedo godz. 11: 30 (zamówienie na sobotę, niedzielę i poniedziałek). Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w zakresie wykonywania usługi w danym dniu w szczególności dotyczącej weryfikacji ilości zamówionych posiłków w dniu poprzednim. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek posiłków wprost do pomieszczenia przeznaczonego do porcjowania posiłków, z pełnym zachowaniem zasad higieny, zgodnie z procedurą HACCP. 3.10 Zamawiający wymaga od Wykonawcy by realizacja przedmiotu zamówienia odbywała się w systemie ciągłym, obejmując pracę w soboty, niedziele oraz dni świąteczne. Wymagane jest przestrzeganie określonych w umowie godzin dostarczanych posiłków. W wypadku wystąpienia u Wykonawcy jakichkolwiek awarii lub zdarzeń losowych – Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw zgodnie z umową. Dostawa zamówionych posiłków będzie następować na co najmniej 30 minut przed ustalonymi godzinami wydawania posiłków. Dopuszcza się dostarczanie posiłku dodatkowego, wynikające z rodzaju diet: drugiego śniadania – razem ze śniadaniem, podwieczorek – razem z obiadem. USTALONE TERMINY WYDAWANIA POSIŁKÓW: POSIŁEK GODZINY WYDAWANIA Śniadanie I tura Od 08:10 Śniadanie II tura Od 09:00 Obiad I tura Od 13:00 Obiad II tura Od 14:10 Kolacja I tura Od 17:00 Kolacja II tura Od 18:00 3.11 Posiłki dla pacjentów przywożone będą przez Wykonawcę transportem do tego przystosowanym zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, w termosach lub innych zamykanych i czystych opakowaniach zapewniających właściwą ochronę i odpowiednią temperaturę w trakcie całej drogi od Kuchni Wykonawcy do miejsca dostarczenia posiłków z gwarancją zachowania pełnych procedur systemu HACCP zgodnie z wymogami Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Opakowania zbiorcze – termosy muszą posiadać certyfikaty, atesty bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia czynności myjących i dezynfekcyjnych wszystkich sprzętów i powierzchni objętych zakresem umowy. Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu środków myjących i dezynfekcyjnych oraz kart charakterystyki tych preparatów. Zamawiający wymaga stosowania środków myjących i dezynfekujących, które są dopuszczone do stosowania w kontakcie z żywnością. 3.12 Wykonawca dokonywać będzie odbioru resztek pokarmowych po każdym z posiłków przy zachowania systemu HACCP w obrocie resztek pokonsumpcyjnych, prowadzenie dokumentacji – rejestr resztek pokarmowych. Ilość zwrotów pokonsumpcyjnych uzależniona jest od jakości posiłku, jego walorów smakowych i estetycznych. Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych odbywać się będzie 1 x dziennie w oznakowanych zamkniętych pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tych odpadów, dostarczonych przez Wykonawcę. Odbiór, mycie i dezynfekcja termosów należeć będą do Wykonawcy. 3.13 Na każdym etapie produkcji Zamawiający będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli, czy produkty wykorzystywane przez Wykonawcę odpowiadają potrzebom i jakości żywienia szpitalnego. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek żywnościowych poszczególnych potraw zgodnie z obowiązującymi w żywieniu zbiorowym przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe w wyniku jego działalności szkody spowodowane powstaniem źródła zakażenia lub zatrucia szpitalnego a także innych mających wpływ na bezpieczną realizację przedmiotu zamówienia, 3.14 Przez cały czas trwania umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za realizację usługi wobec Zamawiającego oraz wobec organów kontroli (PIP, PIS itp.) W przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących żywienia w podmiotach leczniczych Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ich wdrożenia i stosowania. 3.15 Wykonawca zapewni pracownikom fartuchy ochronne jednorazowe podczas transportu posiłków do sal chorych, w tym okrycie głowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia czystej odzieży roboczej w ilości 3 zmiany dla pracowników porcjujących, dystrybuujących i sprzątających. 3.16 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia udokumentowanego szkolenia stanowiskowego pracowników oraz systematycznego szkolenia w zakresie higienicznego mycia i dezynfekcji rąk. Wymaga się przechowywania tej dokumentacji a także udostępniania jej Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli znajomości zasad higieny. 3.17 W celu należytego wykonania przedmiotowej usługi Wykonawca powinien zagwarantować odpowiednią ilość osób, z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem uwzględniającymi specyfikę pracy w kuchniach zbiorowego żywienia, z tym, że nie mniej niż: – W ciągu dnia (7 dni w tygodniu): 4 osoby na terenie Zamawiającego do porcjowania, dystrybucji posiłków dla pacjentów i prac dodatkowych, oraz – Minimum 5 dni w tygodniu: dietetyka (w kuchni wykonawcy) 3.18 Wykonawca zobowiązany jest opracować wytyczne dla poszczególnych rodzajów diet oraz proponowany jadłospis z danym rodzajem diety np. tygodniowy, jako informację dla pacjentów, która będzie wykorzystana przez Zamawiającego do powielania, jako materiał informacyjno-edukacyjny dla pacjentów. Powyższe materiały Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy. 3.19 Zamawiający wymaga, aby pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie posiłków, ich dystrybucję, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.). Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Przygotowanie posiłków musi odbywać się w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno-epidemiologiczny. Przygotowywanie posiłków realizowane będzie zgodnie z zasadami systemu HACCP (wymóg dotyczy całego okresu trwania umowy). 2) Organizacja zamówienia: Dostawa zamówionych posiłków co najmniej 30 minut przed ustalonymi terminami wydawania posiłków, następnie, porcjowanie i podanie posiłków na stołówkę oraz przygotowanie oraz podanie posiłków na oddziały szpitalne w przystosowanych do tego wózkach transportowych min. 2 szt., podgrzewanych pojemnikach (bemarach) z uwzględnieniem szczególnych przypadków (podawanie do łóżka pacjenta – posiłków). Po posiłkach zbieranie naczyń stołowych, zmywanie oraz wyparzanie i zabezpieczanie do następnych posiłków. 3) Jadłospisy: dostarczanie jadłospisu dekadowego na tydzień (przed rozpoczęciem każdej dekady) oraz dostarczanie jadłospisu na dany dzień z dokładnie określoną gramaturą każdego posiłku. 4) Żywność: Wykonawca jest zobowiązany do stosowania żywności dopuszczonej do żywienia zbiorowego. 5) Zaopatrzenie podręcznego magazynku: – lodówki w suchy prowiant dla potrzeb pacjentów chorych na cukrzycę (związane z podawaniem insuliny). 6) Kontrola: Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przez wyznaczonego przedstawiciela, stanu sanitarno – higienicznego kuchni i zaplecza kuchennego, kontrolę jakości i ilości wydawanych surowców z magazynu, uczestnictwo przy produkcji posiłków i przygotowaniu ich do wydania. 7) Kadra: Posiadanie kadry do obsługi wydawania posiłków min. 7 osób. 8) Wymagane wyposażenie obowiązujące Wykonawcę: Stołówka-minimum dwa podgrzewacze parowe (bemary) bądź inne urządzenia do podgrzewania posiłków, Kuchenka elektryczna, oraz kuchenka mikrofalowa, wózki transportowe, czajniki elektryczne, lodówka, chłodnia waga, termometr do mierzenia temp. posiłków, Jadalnie – stoliki w ilości dopuszczającej 100 stanowisk), krzesła min. dla 110 osób. 9) Wyposażenie drobne: zastawa stołowa, sztućce, wazy, dzbanki, kubki lub szklanki, nakrycia stołów(obrusy), pojemniki na przyprawy, stojaki na serwetki itp. w ilości 2 zmian (jedna zmiana maź 100 osób/pacjentów oraz uzupełnianie w miarę potrzeb jest obowiązkiem Wykonawcy zamówienia. (Inwentaryzacja wskazanego wyposażenia przed rozpoczęciem działalności). 10) Sprzątanie: sprzątanie ciągów komunikacyjnych, klatki schodowej, pomieszczeń zaplecza, pomieszczenie do porcjowania posiłków, stołówki oraz zmywalni naczyń (tabelaryczne zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do sprzątania przez wykonawcę – łącznie: 216,10 m2). POMIESZCZENIE METRAŻ Wejście – transport schodami od strony podwórza 1. Korytarz – ciąg komunikacyjny 16,50 2. Szatnia i pom. socjalne dla personelu (wyposażenie wg protokołu) 10,10 3. Natrysk i ubikacja dla personelu 4,60 4. rozdzielnia kelnerska 22,20 5. Przygotowalnia czysta śniadań 10,00 6. Stołówka – jadalnia (wyposażenie wg protokołu) 142,00 7. Pomieszczenie zlewozmywaka i wyparzania naczyń 10,70 RAZEM metraż wynosi 216,10 11) Użyczenie pomieszczeń: Zamawiający użyczy pomieszczenia przeznaczone do magazynowania, porcjowania, zmywania, wyparzania, bez wyposażenia w sprzęt gastronomiczny, stołowo – kuchenny. Umowa na świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów nr ZPP-2820-01/19 oraz umowa użyczenia pomieszczeń istnieją łącznie tzn. aby świadczyć przedmiotową usługę należy korzystać z pomieszczeń do tego przeznaczonych w siedzibie Zamawiającego. 12) Opłaty: za użyczenie pomieszczeń niezbędnych do świadczenia usługi – Podatek od nieruchomości: według stosownej Uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na dany rok. Wysokość podatku od nieruchomości w roku 2019 wynosi: 17,34 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej w skali roku plus należny podatek VAT. Dodatkowo opłata za ciepłą i zimną wodę (zainstalowane liczniki wody), ścieki, energia elektryczna (zainstalowany licznik energii elektrycznej), centralne ogrzewanie CO (ogrzewanie CO nie dotyczy stołówki) wywóz odpadów stałych, linia wewnętrzna telefoniczna nr 17 z możliwością wyjścia na miasto – opłata na podstawie wydruku ilości połączeń wykonanych przez wykonawcę. 13) Kiosk: Zamawiający wymaga prowadzenia kiosku z artykułami dla pacjentów min. Prasa, napoje przez cały okres obowiązywania umowy na świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów. 14) Dezynsekcja: przeprowadzanie dezynsekcji 1 × 6 miesięcy z powtórzeniem po dwóch tygodniach, należy przedkładać kserokopię faktury z przeprowadzonej dezynsekcji Zamawiającemu. 15) Resztki i odpady pokonsumpcyjne: odbierane przez Wykonawcę. 16) Przepisy sanitarne: kary za nie przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych płacić będzie Wykonawca zamówienia. 17) Naprawy: prowadzenie i finansowanie bieżących napraw, malowanie, arylowanie podłogi 1 x 6 miesięcy, uzupełnianie żarówek należy do zobowiązań Wykonawcy w pomieszczeniach przeznaczonych dla wykonawcy. 18) Remonty: przeprowadzanie i finansowanie remontów po uzgodnieniu z Zamawiającym należy do zobowiązań Wykonawcy. 19) Odpowiedzialność: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia wobec pacjentów oraz personelu i osób trzecich korzystających z usługi żywieniowej. Pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15894220-9
Dodatkowe kody CPV: 55320000-9, 55321000-6, 55322000-3, 55520000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2077099.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Szałas na Polanie Tomasz Wiatr
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Za torem 21 D
Kod pocztowy: 34-520
Miejscowość: Poronin
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1923020.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1923020.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2121634.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Zatwierdzam, dnia 18.03.2019r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz