Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywna dostawa leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywna dostawa leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Zakopane, dnia 12.03.2019r.

Oznaczenie sprawy: ZPM-2810-02/19

 Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-02/19

  

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym naSukcesywna dostawa leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

Konsorcjum firm

1. PGF URTICA Sp. z o.o.                                                        

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

91-342 Łódź

ul.Zbąszyńska 3

Cena  netto: 117 981,94 zł

Podatek VAT 8% tj: 9 438,58 zł

Cena brutto: 127 420,52 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin dostawy i termin przydatności. W  kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium termin dostawy – 12,00 pkt, w kryterium termin przydatności – 8,57 pkt. Łącznie oferta otrzymała 80,57 pkt.

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium termin dostawy  – 20% Kryterium termin przydatności – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

Konsorcjum firm

PGF URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

91-342 Łódź

ul. Zbąszyńska 3

 

 

60,00pkt

 

 

12,00 pkt

 

 

8,57 pkt

 

 

80,57 pkt

Ilość złożonych ofert: 1

Ilość ofert odrzuconych: 0

 

 

Z poważaniem   

Dyrektor

Krystyna Walendowicz