Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-02/19

Zakopane, dnia 08.03.2019r.

  

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-02/19

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, zm. :Dz. U. z 2018 r. poz. 1603), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: wynosi: 128 442,77 zł netto. tj: 138 718,19 brutto

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 Konsorcjum firm

PGF URTICA Sp. z o.o.                                                        

ul.Krzemieniecka 120

54-613 Wocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

 

Cena  netto: 117 981,94 zł

Podatek VAT 8% tj: 9 438,58 zł

Cena brutto: 127 420,52 zł

Okres świadczenia dostawy do 31.03.2020r.

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz