Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-01/19

Zakopane, dnia 25.02.2019r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-01/19

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia  dla pacjentów  Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, zm. :Dz. U. z 2018 r. poz. 1603), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: wynosi: 2 077 099,00 zł netto. tj: 2 243 266,92 brutto

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

1.  Szałas na Polanie Tomasz Wiatr,

ul. Za torem 21D

34-520 Poronin,

Cena netto za cały okres świadczenia usługi tj. 142560 osobodni:

netto: 1 780 574,40 zł

Podatek VAT 8% tj. 142 560,00 zł

brutto za całość dostawy: 1 923 134, 40 zł

Termin wykonania zamówienia: 01.04.2019r do 31.02.2021r.

Termin płatności faktury: 30 dni.

Cena dziennego wyżywienia jednego pacjenta:

Netto: 12,49 zł

Podatek VAT 8% tj. 1,00zł

brutto: 13,49 zł

 

  1. Konsorcjum Firm:

Catermed S.A.

Ul. Traktorowa 126,

91-204 Łódź

Jol-Mark Sp. z o.o

ul. Portowa 16G

44-100 Gliwice

Cena netto za cały okres świadczenia usługi tj. 142560 osobodni:

netto: 1 964 476,80 zł

Podatek VAT 8% tj. 157 158,14 zł

brutto za całość dostawy: 2 121 634,94 zł

Termin wykonania zamówienia: 01.04.2019r do 31.02.2021r.

Termin płatności faktury: 30 dni.

Cena dziennego wyżywienia jednego pacjenta:

Netto: 13,78 zł

Podatek VAT 8% tj. 1,10 zł

brutto: 14,88 zł

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz

25.02.2019r.