Ogłoszenie o zamówieniu na: Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. DODANO Pytania i odpowiedzi oraz ZMIANĘ TERMINU SKŁADANIA OFERT 08.03.2019r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Sukcesywną dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. DODANO Pytania i odpowiedzi oraz ZMIANĘ TERMINU SKŁADANIA OFERT 08.03.2019r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 08.03.2019r

Ogłoszenie nr 540040332 – N – 2019 z dnia 2019-03-01 r.

ZMIANA OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 5518261-N-2019 z dnia 2019-02-25 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywna dostawa leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”.
Numer referencyjny: ZPP-2810-02/19

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/03/2019, godzina: 11:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam aktualizacja dnia. 01.03.2019r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz