Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: : „Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: : „Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-10/18

Zakopane, dnia 31.10.2018r.

 

 Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-10/18

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na:  Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za ofertę najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

HAS-MED. Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała

Ul. Młyńska 20

Cena  netto: 34 400,00 zł

Podatek VAT 8% tj: 2 752,00 zł

Cena brutto: 37 152,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji i skrócenie terminu dostawy. W  kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium okres gwarancji – 5,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 85,00 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji – 20% Kryterium skrócenie termin dostawy – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

HAS-MED. Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała

Ul. Młyńska 20

 

 

 

60,00pkt

 

 

5,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

85,00  pkt

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz