Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-10/18
Zakopane, dnia 30.10.2018r.

  

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-10/18

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

  

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 39 432,68 złotych brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 1. HAS-MED. Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała

Ul. Młyńska 20

Cena  netto: 34 400,00 zł

Podatek VAT 8% tj: 2 752,00 zł

Cena brutto: 37 152,00 zł

Termin dostawy. 21.11.2018r.

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz