Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Ogłoszenie nr 639426 – N – 2018 z dnia 2018-10-22 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

“Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”.
Numer referencyjny: ZPP-2810-10/18

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30/10/2018, godzina: 10:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 22.10.2018r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz