Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej

Zakopane, dnia 19.10.2018r.
Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-09/18
 
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza o udzieleniu zamówienia na:
 „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej”.
Ogłoszenie nr 500252693-N-2018 z dnia 19-10-2018 r.
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Modernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610924-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500212002-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  1. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail [email protected], faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitacja.zakopane.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPP-2810-09/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w ramach inwestycji.: „Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej” 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. S. Jasińskiego w Zakopanem z podziałem na trzy pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.: Pakiet nr 1 1. Łóżko czterosegmentowe z elektryczną regulacją wysokości wraz z materacem przeciwodleżynowym (szt. 20) 2. Szafka przyłóżkowa z blatem (szt.20) Pakiet nr 2 1. Ergometr Eliptyczny (szt. 1) 2. Ergometr – rower do ćwiczeń do ćwiczeń (szt. 4) 3. Ergometr poziomy (szt. 1) 4. System oceny rozkładu sił reakcji podłoża (zestaw szt. 1) 5. Urządzenie do kompleksowej Rehabilitacji przedramienia i nadgarstka (zestaw szt. 1) 6. Urządzenie do Cwiczeń stawu barkowego z oporem elastycznym (zestaw szt. 1) 7. Aparat do terapii zaburzeń mowy (szt. 1) 8. Wanna do masażu wirowego kończyn górnych (szt. 1) 9. Wanna do masażu kończyn dolnych – stóp i podudzi (sz. 1) 10. Urządzenie do krioterapii ciekłym azotem (szt. 1) 11. Bieżnia (szt. 1) Pakiet nr 3 1. USG z doplerem wraz zestawem głowic (zestaw sz.t 1) 3. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej (nie dotyczy szafki przyłóżkowej, stojaków oraz komputera dostarczanych do urządzeń medycznych oraz ergometrów). 4. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 12 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo – odbiorczego). Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie gwarancji wykonał nieodpłatnie niezbędne przeglądy techniczne sprzętu z częstotliwością zalecaną przez producenta. 5. W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją wykonawca odpowiada zarówno za serwis sprzętu u zamawiającego lub jeśli zachodzi taka potrzeba za transport sprzętu do punktu naprawy. 5. Do przedmiotu zamówienia powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz paszport techniczny urządzenia. 6. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia (o udowodnionej równoważności technologicznej lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach jakościowych). Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1
Dodatkowe kody CPV: 33112200-0, 33190000-8, 33192120-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Pakiet nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 176481.48
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 184896.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184896.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 184896.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV 8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Pakiet nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 217057.32
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 249054.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 249054.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 249054.86
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Pakiet nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 83333.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 85968.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 85968.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 85968.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Zatwierdzam, dnia 19.10.2018r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz