Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza: Konkurs na stanowisko: pielęgniarka oddziałowa dla: Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Ogólnoustrojowej, Pulmonologicznej termin składania dokumentów do dnia 19.10.2018r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza: Konkurs na stanowisko: pielęgniarka oddziałowa dla: Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Ogólnoustrojowej, Pulmonologicznej termin składania dokumentów do dnia 19.10.2018r.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego

Im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

ogłasza

K O N K U R S

na stanowisko

Pielęgniarki  Oddziałowej:

Oddziału  Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddziału  Rehabilitacji Neurologicznej

Oddziału  Rehabilitacji Pulmonologicznej

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 393) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151, poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRS: 0000033371 oraz na stronie BIP ogłaszającego.

Oferty z adnotacją na kopercie  ” KONKURS / Oddział ……………………../”

prosimy składać w terminie 11 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia

19 października 2018 r.    pod adresem:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr Stefana Jasińskiego

Ciągłówka 9,  34-500  Zakopane

lub nadesłać drogą pocztową/kurierem na w/w adres (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do jednostki)

O terminie  przeprowadzenia konkursu  kandydaci  zostaną  powiadomieni indywidualnie.