Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej”.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej”.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-9/18                                        Zakopane, dnia 14.09.2018r.

  

Wszyscy Wykonawcy                             

ZPP-2810-9/18

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej”.

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy dla pakietu:

 

Pakiet nr 1

HAS-MED. Sp. z o.o.  43-300 Bielsko-Biała, ul. Młyńska 20,

Cena brutto: 184 896,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium termin dostawy. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 5,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 65,00 pkt.

Zestawienie  złożonych ofert dla pakietu nr 1:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –20% Kryterium skrócenie terminu dostawy –20% Łącznie pkt.
 

1

HAS-MED. Sp. z o.o.  43-300 Bielsko-Biała, ul. Młyńska 20  

60,00 pkt

 

5,00 pkt

 

0,00 pkt

 

65,00 pkt

 

Pakiet nr 2

PHU Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-140 Gliwice,

Cena brutto: 249 054,86 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium termin dostawy. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 10,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 70,00 pkt.

Zestawienie  złożonych ofert dla pakietu nr 2:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –20% Kryterium skrócenie terminu dostawy –20% Łącznie pkt.
 

 

1

PHU Technomex Sp. z o.o.,

ul. Szparagowa 15,

44-140 Gliwice

 

 

60,00pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

70,00 pkt

 

 

Pakiet nr 3

ProfiMedical Bestry, Wichary Sp. J. 40-403 Katowice, ul. Oswobodzenia 1

Cena brutto: 85 968,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium termin dostawy. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji –50,00 pkt, w kryterium skrócenie terminu dostawy – 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 65,00 pkt.

Zestawienie  złożonych ofert dla pakietu nr 3:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –20% Kryterium skrócenie terminu dostawy –20% Łącznie pkt.
 

 

1

ProfiMedical Bestry, Wichary Sp. J. 40-403 Katowice, ul. Oswobodzenia 1  

 

60,00pkt

 

 

5,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

65,00 pkt

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz