Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala.

Zakopane, dnia 27.08.2018r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-08/18

 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

 „Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala”.

Ogłoszenie nr 500203829-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 589560-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail [email protected], faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitacja.zakopane.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPP – 2810-08/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala”. .Przedmiot zamówienia obejmuje: Pakiet 1 a.) Odwodnienie liniowe i uszczelnienie od strony wschodniej ścian fundamentowych budynku Szpitala oraz częściowego remontu istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej. Pakiet 2 b.) Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania nazwą Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem etap I – Innowacyjne rozwiązania dla aktywnego starzenia się, Rehabilitacji i utrzymania dobrego zdrowia przez cały rok. Pakiet 3 c.) Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania nazwą Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem etap II – wykonanie ogrodu sensorycznego w tym: wykonanie chodników, pochylni dla niepełnosprawnych, oświetlenia zewnętrznego montaż elementów małej architektury i zieleni, zwanego dalej „obiektem” lub „przedmiotem umowy”, W zakres robót budowlanych wchodzi: Ad a) wykonanie nowego drenażu opaskowego wzdłuż budynku szpitala od strony wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi, – wykonanie izolacji przeciw wodnej oraz termicznej zewnętrznej części ścian fundamentowych budynku szpitala od strony wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi, – częściowy remont (wymiana) istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z przyłączami o łącznej dł. ok. 200 mb. Ad b) – rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej trylynki, – rozbiórka zewnętrznych schodów, – rozbiórka istniejących słupów oświetleniowych, – wycinka drzew i oczyszczenie terenu z korzeni, – wykonanie schodów zewnętrznych, – wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej, oświetlenie zewnętrzne, – wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie jezdni, chodników oraz placu, – wykonanie odcinków nawierzchni utwardzonych, nawierzchni bezpiecznych z granulatu gumowego, – montaż elementów małej architektury obejmująca ( zamontowanie ławek parkowych, koszy na odpady, przyrządów do ćwiczeń itp.) – budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, – nasadzenie roślinności, krzewów, pędów, traw, – roboty wykończeniowe – prace porządkowe Ad c) rozbiórka istniejących nawierzchni chodników, – rozbiórka istniejących słupów oświetleniowych, – wycinka drzew i oczyszczenie terenu z korzeni, – wykonanie schodów zewnętrznych, – wykonanie przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej, – wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej, oświetlenie zewnętrzne, – wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie chodników oraz placu, – wykonanie odcinków pieszych – chodników z kostki brukowej, – wykonanie odcinków nawierzchni utwardzonych, – montaż elementów małej architektury obejmująca ( zamontowanie ławek parkowych, koszy na odpady itp.) – budowa oczka wodnego, – budowę pochylni dla niepełnosprawnych, – nasadzenie roślinności, krzewów, pędów, traw, – roboty wykończeniowe – prace porządkowe Uwaga: Koszty zużycia mediów w okresie realizacji zamówienia ponosić będzie Wykonawca na zasadach zawartych w projekcie umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1a, 1b,1c do niniejszej specyfikacji obejmujący: przedmiar robót, kosztorys ślepy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, projekt wykonawczy zadania. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie pracowników/użytkowników z podstawowej obsługi zamontowanych urządzeń i wyposażenia stałego w ramach przedmiotowej inwestycji. 5. Ze względu na prace w czynnym budynku szpitala

Wykonawca musi wykonać przed przystąpieniem do robót budowlanych plan organizacji placu budowy i uzyskać akceptację Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace w tym na zamontowane urządzenia i wyposażenie. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 7. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w siwz, w szczególności w załączniku nr 1a, 1b, 1c, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych, Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca zamierza zastosować równoważne materiały, produkty, urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów zaproponowanych w ofercie) wraz z załączeniem charakterystyk oraz dokumentów potwierdzających równoważność zaproponowanych materiałów. 8. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy przede wszystkim pracowników ogólnobudowlanych, instalatorów i operatorów sprzętu budowlanego, wykonujących prace na placu budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum: 3 pracowników ogólnobudowlanych, 1 instalatorów sanitarnych wod-kan, na warunkach określonych powyżej. 9.W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać oraz informacjami dotyczącymi zawartych z nimi umów o pracę. 10. Zamówienie jest dofinansowane: – z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Innowacyjne rozwiązania dla aktywnego starzenia się, Rehabilitacji i utrzymania dobrego zdrowia przez cały rok.” – środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w ramach zadania pt. „Dofinansowanie robót budowlanych w Rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, dotyczące obiektów służących Rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45111200-0, 45262300-4, 45262520-2, 45262520-2, 45112710-5, 45111291-4, 45314310-7, 45316100-6, 45232410-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Pakiet nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 121935.01
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana „STANGUT”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Guty 26
Kod pocztowy: 34-500
Miejscowość: Zakopane
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 153054.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 153054.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 197210.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Pakiet nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 213144.35
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 397878.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 397878.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 561665.97
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Pakiet nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 315009.56
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 379598.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 379598.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 977522.55
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Zatwierdzam, dnia 27.08.2018r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz