Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: Świadczenie usługi w zakresie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w Ośrodku Edukacyjni-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: Świadczenie usługi w zakresie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w Ośrodku Edukacyjni-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9

Zakopane, dnia 08.08.2018r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-07/18

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

Świadczenie usługi w zakresie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w Ośrodku Edukacyjni-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9”.

 

Ogłoszenie nr 500189259-N-2018 z dnia 08-08-2018 r.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem: Świadczenie usługi w zakresie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w Ośrodku Edukacyjni-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Ośrodek Edukacyjno-opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych” Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem . w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2., Poddziałanie 9.2.3,.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 586783-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29544900000, ul. ul. Ciągłówka  9, 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 2068066 w. 22, e-mail [email protected], faks 182 068 141.
Adres strony internetowej (url): www.rehabilitacja.zakopane.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi w zakresie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w Ośrodku Edukacyjni-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPP – 2810-07/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w ośrodku edukacyjno-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych usługa obejmuje: 1. dostawę posiłków w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, śniadanie dostarczane na godzinę 8:00, obiad dostarczany na godzinę 12:30 2. posiłki będą dostarczane do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem w ilości max. 12 zestawów dziennie – zamówienie będzie każdorazowo ustalane co do ilości dla osób o specjalnych wymaganiach żywieniowych w dniu poprzedzającym dzień dostawy, zamówienie na poniedziałek będzie potwierdzane w piątek. Wykonawca uwzględni te informacje i dostarczy odpowiednią ilość posiłków dostosowanych do potrzeb tych osób. 3. Przygotowywanie posiłków odbywać się z produktów zakupionych przez Wykonawcę. 4. Usługa obejmuje przygotowanie posiłków z produktów świeżych, wysokiej jakości, z uwzględnieniem wymagań określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25.08.2008r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dz. U. 2017r. poz. 149) rozporządzeniach wykonawczych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACP, zasad żywienia dietetyki stosowanej opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia. 5. Posiłki będą przygotowywane w oparciu o jadłospis żywieniowy przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego i uwzględniać będzie następujące warunki: a) wśród osób, dla których przygotowane są posiłki mogą znajdować się między innymi osoby chore na cukrzyce, schorzenia wątroby, schorzenia jelit i inne diety, wobec czego posiłki powinny być zróżnicowane pod kątem potrzeb żywieniowych tych osób z uwzględnieniem punktu 2. Poniżej, b) posiłki nie mogą być przygotowane z produktów głęboko mrożonych, produktów instant c) w skali tygodnia posiłki nie mogą się powtarzać d) posiłki powinny uwzględniać dzienne zapotrzebowanie energetyczne osoby dorosłej (około 1800 kcal) e) wykorzystanie produktów świeżych o wysokiej jakości (chude wędliny, mięsa) f) w skład każdego z posiłków wchodzić będą: ŚNIADANIE: pieczywo mieszane min.(120 g), masło min. (20 g), wędliny/sery/ryby/jaja w ilości nie mniejszej niż 120 g, świeże warzywa, np. pomidory, ogórki, sałatki warzywne, rzodkiew min.(100g), cytryna), napoje gorące (herbata/kawa/mleko min. (250ml), cukier min. 10g oraz dodatku np. jogurt naturalny, owoc,min. (120 g) OBIAD: Zupa min. (450 ml) wykonana ze świeżych warzyw z dodatkiem śmietany, z makaronem/ziemniakami/ryżem i zieleniną. Drugie danie: mięso/ryby/jaja min. (150g), ziemniaki/kasza/ryż min. (200g), dodatek warzywny min. (150g) (np. surówka z marchwi, buraki, mizeria, surówka z kapusty, pomidory) lub dania mączne (placki, bliny, kluski, pierogi (ruskie, z mięsem, z owocami itp.) min. (400 g )z dodatkiem warzywnym (jak wyżej) oraz kompot wykonany z owoców sezonowych min. (200 ml.). Dodatek do obiadu: owoce, ciasto, budyń, kisiel, galaretka z owocami, jogurt. min. (150g) 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości zamawianych posiłków tj: zmiejszenie odo 20 % szacunkowej ilości posiłków w trakcie trwania umowy, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w tym o zapłatę z tytułu niezrealizowanej części zamówienia jak również nie może być ono podstawą do odmowy wykonania zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków pod wskazany adres i we wskazanym terminie zgodnie z harmonogramem dostarczanym przez Zamawiającego w odpowiednio przeznaczonych do tego tego celu pojemnikach termoizolacyjnych lub styropianowych zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem. 8. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do piątku do godz. 12:00 jadłospis na kolejny tydzień ze wskazaniem gramatury posiłków. Jadłospis będzie zaakceptowany przez Zamawiającego i dostosowany do potrzeb uczestników, z uwzględnieniem schorzeń tych osób wskazanych przez Zamawiającego. 9. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonanie przez siebie i podwykonawców usługi.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 55321000-6

Dodatkowe kody CPV: 55520000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 207200.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 223776.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 223776.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 223776.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 80%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zatwierdzam, dnia 08.08.2018r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz