Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usługi w zakresie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w Ośrodku Edukacyjni-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usługi w zakresie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w Ośrodku Edukacyjni-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-07/18

Zakopane, dnia 20.07.2018r.

 

 Wszyscy Wykonawcy Z

PP-2810-07/18

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na:  Świadczenie usługi w zakresie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w Ośrodku Edukacyjni-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za ofertę najkorzystniejszą ofertę firmy:

VENDI SERVIS Sp. z o.o.                                                         

ul.Traktorowa 126

91-204 Łódź

Cena  netto: 207 200,00 zł

Podatek VAT 8% tj: 16 576,00 zł

Cena brutto: 223 776,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin płatności i status podmiotu ekonomii społecznej. W  kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium termin płatności – 10,00 pkt, w kryterium status podmiotu ekonomii społecznej – 30,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium termin płatności – 10% Kryterium status podmiotu ekonomii społecznej – 30% Łącznie pkt.
 

 

1

VENDI SERVIS Sp. z o.o.                                                         

ul.Traktorowa 126

91-204 Łódź

 

 

60,00pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

100,00  pkt

 

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz