Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi w zakresie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w Ośrodku Edukacyjni-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi w zakresie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w Ośrodku Edukacyjni-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-07/18

Zakopane, dnia 18.07.2018r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-07/18

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi w zakresie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w Ośrodku Edukacyjni-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9

 Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 223 776,00 złotych brutto.

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 VENDI SERVIS Sp. z o.o.                                                         

ul.Traktorowa 126

91-204 Łódź

Cena  netto: 207 200,00 zł

Podatek VAT 8% tj: 16 576,00 zł

Cena brutto: 223 776,00 zł

Okres świadczenia dostawy do 30.06.2020r.

Termin płatności faktury: 29 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

 

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz