Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala

Ogłoszenie nr 589560 – N – 2018 z dnia 2018-07-16 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty Budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala
Numer referencyjny: ZPP-2810-08/18

Nowy termin składania ofert
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31/07/2018, godzina: 12:30,

 

 

 

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 16.07.2018r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz