Ogłoszenie o zamówieniu na: Świadczenie usługi w zakresie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w Ośrodku Edukacyjni-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Świadczenie usługi w zakresie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w Ośrodku Edukacyjni-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9

Ogłoszenie nr 586783 – N – 2018 z dnia 2018-07-10 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi w zakresie cateringu w formie śniadania oraz dwudaniowego obiadu dla 12 osób przebywających w Ośrodku Edukacyjni-opiekuńczym dla osób niepełnosprawnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9
Numer referencyjny: ZPP-2810-07/18

termin składania ofert
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18/07/2018, godzina: 12:30,

 

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 10,07.2018r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz