Otwarcie Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Otwarcie Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego

W  lipcu bieżącego roku rozpoczął działalność Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy przy naszym Szpitalu. Jego statutowym celem  jest zapobieganie występowaniu oraz niwelowanie przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego   i  ekonomicznego, szczególnie wobec takich grup jak  osoby niepełnosprawne  i osoby starsze, u których stwierdzono trudności występujące w codziennym życiu związane z obniżeniem sprawności psychofizycznej, ograniczenie możliwości podejmowania działań związanych z codziennym funkcjonowaniem i konieczność pomocy w zaspokajaniu niezbędnych czynności życiowych.

Przesłankami korzystania z pomocy Ośrodka jest ukończenie 60 roku życia, zamieszkanie na terenie miasta Zakopane oraz niesamodzielność związana         w szczególności z trudnościami  występującymi     w codziennym życiu, związanymi z obniżeniem sprawności psychofizycznej, ograniczeniem możliwości podejmowania działań związanych z codziennym funkcjonowaniem, w tym:

–  trudnościami w samodzielnym przygotowaniu posiłków,

– problemami w codziennym funkcjonowaniu w zakresie dbałości            o higienę,

–  bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego i ograniczenia związane z dokonywaniem zakupów,

– chorobą – pogarszaniem się stanu zdrowia mającym wpływa na codzienne funkcjonowanie, niepełnosprawność,

–  pogorszeniem sytuacji materialnej, co istotnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa,

–  poczuciem osamotnienia związanym z utratą osób bliskich, wynikające z rozluźnienia więzi rodzinnych, patologii życia rodzinnego, oddalenia w przestrzeni geograficznej lub społecznej,

–  występowaniem innych niekorzystnych stanów emocjonalnych,

– trudności w organizowaniu czasu wolnego wynikające z braku umiejętności,

– wycofywaniem się ze spraw innych ludzi i ograniczenie planów życiowych co do własnej osoby,

– problemami w relacjach z rodziną, trudności rodziny w opiece nad uczestnikiem.

Uczestnikiem zajęć w Ośrodku nie może być osoba całkowicie niesamodzielna, czyli niemogąca korzystać z usług usprawniająco-aktywizujących (niesamodzielna, leżąca, bez kontaktu logicznego).

Ośrodek spełnia swoje cele poprzez realizację usług dla uczestników Ośrodka i ich opiekunów:

  1. w zakresie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych zapewnia pobyt dzienny, dwa posiłki (w tym jeden ciepły), pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną, a także, w razie potrzeby, dowóz uczestników do Ośrodka i z Ośrodka;
  2. w zakresie usług aktywizująco-usprawniających zapewnia organizacje czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym.

Ośrodek udziela także usług wspomagających, polegających na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zarówno dla uczestników jak i ich rodzin.

W okresie działalności Ośrodka, tj. w ciągu najbliższych 24 miesięcy,            z oferowanych zajęć korzystać będzie  48 osób.  Jednorazowe korzystanie           z usług Ośrodka przewidziane jest na 6 miesięcy  dla grupy liczącej do 12 osób. Zajęcia odbywają od poniedziałku do piątku i trwają 8 godzin dziennie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, lub ich opiekunowie, mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr telefonu: 18 20 00 722 lub 660 746 055.