Ogłoszenie o zamówieniu na: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 06.06.2018r. oraz zmianę terminu składania ofert.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 06.06.2018r. oraz zmianę terminu składania ofert.

Zmiana terminu składania ofert 14.06.2018r.

Ogłoszenie nr 564363 – N – 2018 z dnia 2018-05-25 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty Budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
Numer referencyjny: ZPP-2810-05/18

Nowy termin składania ofert
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/06/2018, godzina: 11:30,

 

 

 

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 25.05.2018r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz

Dodano
Zatwierdzam dnia. 06.06.2018r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz