informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-02/18

Zakopane, dnia 11.05.2018r.

 

Wszyscy Wykonawcy 

ZPP-2810-02/18

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na:  Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej.

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za ofertę najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

Zakład Ogólno-Budowlany Kazimierz Dyrda

34-400 Nowy Targ, ul. Osiedle Gazdy 15

Cena  ryczałtowa netto za całość robót: 5 174 586,32 zł

Podatek VAT 23% tj: 1 190 154,87 zł

Cena ryczałtowa brutto za całość robót: 6 364 741,19 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin dostawy i termin przydatności. W  kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium doświadczenie kadry kierowniczej – 10,00 pkt, w kryterium okres udzielonej gwarancji/rękojmi – 30,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium doświadczenie kadry kierowniczej – 10% Kryterium okres udzielonej gwarancji /rękojmi – 30% Łącznie pkt.
 

 

1

Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana „STANGUT”

ul. Guty 26

34-500 Zakopane

 

 

52,38pkt

 

 

4,72 pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

 

87,10 pkt

2 Zakład Ogólno-Budowlany Kazimierz Dyrda

34-400 Nowy Targ,

ul. Osiedle Gazdy 15

 

 

60,00pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

 

100,00 pkt

3 UNI-BUD Jacek Smoleń

ul. Słomczyńskiego 2/35

31-234 Kraków

 

 

41,40pkt

 

 

8,61 pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

 

80,01 pkt

 

 

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz