informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawa materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawa materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-03/18

Zakopane, dnia 27.04.2018r.

 

 Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-03/18

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na:  Sukcesywną dostawa materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za ofertę najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego

„CEZAL” S. A. Wrocław

Oddział Kraków

30-149 Kraków, ul. Balicka 117

Cena  netto: 85 668,65 zł

Podatek VAT 8% tj: 6522,55 zł

Podatek VAT 23% tj: 954,68 zł

Cena brutto: 93 145,88 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin dostawy i termin przydatności. W  kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium termin dostawy – 20,00 pkt, w kryterium termin przydatności – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium termin dostawy  – 20% Kryterium termin przydatności – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

Centrum Zaopatrzenia Medycznego

„CEZAL” S. A. Wrocław

Oddział Kraków

30-149 Kraków, ul. Balicka 117

 

 

 

60,00pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

100,00  pkt

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz