informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: : „Dostawę zestawu 4 urządzeń do ćwiczeń oporowych z systemem komputerowym do planowania, monitorowania i dokumentowania postępów rehabilitacji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: : „Dostawę zestawu 4 urządzeń do ćwiczeń oporowych z systemem komputerowym do planowania, monitorowania i dokumentowania postępów rehabilitacji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/18

Zakopane, dnia 27.04.2018r.

 

 

 Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-04/18

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na:  „Dostawę zestawu 4 urządzeń do ćwiczeń oporowych z systemem komputerowym do planowania, monitorowania i dokumentowania postępów rehabilitacji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

 Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za ofertę najkorzystniejszą ofertę firmy:

HAS-MED. Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała

Ul. Młyńska 20

Cena  netto: 179 450,00 zł

Podatek VAT 8% tj: 11 588,00 zł

Podatek VAT 23% tj: 7 958,00 zł

Cena brutto: 198 996,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin dostawy i termin przydatności. W  kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium termin dostawy – 4,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 84,00 pkt.

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium termin dostawy  – 10% Kryterium termin przydatności – 30% Łącznie pkt.
 

 

1

HAS-MED. Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała

Ul. Młyńska 20

 

 

 

60,00pkt

 

 

4,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

84,00  pkt

 

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz