Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę zestawu 4 urządzeń do ćwiczeń oporowych z systemem komputerowym do planowania, monitorowania i dokumentowania postępów rehabilitacji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę zestawu 4 urządzeń do ćwiczeń oporowych z systemem komputerowym do planowania, monitorowania i dokumentowania postępów rehabilitacji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/18

Zakopane, dnia 23.04.2018r.


 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-04/18

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę zestawu 4 urządzeń do ćwiczeń oporowych z systemem komputerowym do planowania, monitorowania i dokumentowania postępów rehabilitacji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

 Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 207 468,00 złotych brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

  1. HAS-MED. Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała

Ul. Młyńska 20

Cena  netto: 179 450,00 zł

Podatek VAT 8% tj: 11 588,00 zł

Podatek VAT 23% tj: 7 958,00 zł

Cena brutto: 198 996,00 zł

Termin dostawy. 15.06.2018r.

Termin płatności faktury: 30 dni

 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz