Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę zestawu 4 urządzeń do ćwiczeń oporowych z systemem komputerowym do planowania, monitorowania i dokumentowania postępów rehabilitacji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę zestawu 4 urządzeń do ćwiczeń oporowych z systemem komputerowym do planowania, monitorowania i dokumentowania postępów rehabilitacji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Ogłoszenie nr 545068 – N – 2018 z dnia 2018-04-13 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu 4 urządzeń do ćwiczeń oporowych z systemem komputerowym do planowania, monitorowania i dokumentowania postępów rehabilitacji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
Numer referencyjny: ZPP-2810-04/18
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/04/2018, godzina: 12:30,

 

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 13.04.2018r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz