Ogłoszenie o zamówieniu na: Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 17.04.2018r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Sukcesywną dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 17.04.2018r.

Ogłoszenie nr 544350 – N – 2018 z dnia 2018-04-12 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
Numer referencyjny: ZPP-2810-03/18
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20/04/2018, godzina: 12:30,

 

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 12.04.2018r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz

POBIERZ

  Pytania i odpowiedzi z dnia 17.04.2018r

Zatwierdzam dnia. 17.04.2018r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz