informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-12/17

Zakopane, dnia 18.01.2018r.

 

 

 

                                           Wszyscy Wykonawcy                                 

ZPP-2810-12/17

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na:  Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za ofertę najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

QUAVO Sp. z o.o.

ul. Gersona 8

42-200 Częstochowa

Cena  netto za cały okres świadczenia usługi: 732 000,00 zł

Podatek VAT 23%: 168 360,00 zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi: 900 360,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium jakość, odpis PFRON, ilość osób zatrudnionych do wyk. usługi. W  kryterium cena brutto za wykonanie usługi oferta otrzymała 56,04 pkt, w kryterium jakość usługi – 14,62 pkt, w kryterium wysokość odpisu na PFRON – 15,00 pkt., w kryterium ilość osób zatrudnionych do wyk. usługi na umowę o pracę – 10,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 95,66 pkt.

 

 

Zestawienie ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium jakość – 15% Kryterium odpis PFRON – 15% Kryterium Ilość pracowników – 10% Łącznie pkt.
 

 

1

QUAVO Sp. z o.o.

ul. Gersona 8

42-200 Częstochowa

 

 

 

56,04pkt

 

 

14,62 pkt

 

 

15,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

 

95,66 pkt

 

 

2

IMPEL FACILITY SERVICES Sp.z o.o.

ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław

 

 

 

60,00 pkt

 

 

15,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

85,00 pkt

 

 

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz

Leave a Comment