Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem z dnia 11.01.2018r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem z dnia 11.01.2018r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-12/17                                               Zakopane, dnia 11.01.2018r.

Wszyscy Wykonawcy 

ZPP-2810-12/17

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

 Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 835 120,00 złotych brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 1. QUAVO Sp. z o.o. , ul. Gersona 8, 42-200 Częstochowa
Cena  netto za miesięczne świadczenie usługi: 30 500,00 zł
Podatek VAT 23%: 7 015,00 zł
Cena brutto za miesięczne świadczenie usługi: 37 515,00 zł
Cena  netto za cały okres świadczenia usługi: 732 000,00 zł
Podatek VAT 23%: 168 360,00 zł
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi: 900 360,00 zł
Okreś świadczenia usługi 24 miesiące.
Termin płatności faktury: 30 dni

2. IMPEL FACILLITY SERVICES Sp. z o.o. dawniej ( IMPEL CLEANING Sp. z o.o.), ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Cena  netto za miesięczne świadczenie usługi: 28 490,00 zł
Podatek VAT 23%: 6 552,70 zł
Cena brutto za miesięczne świadczenie usługi: 35 042,70 zł
Cena  netto za cały okres świadczenia usługi: 683 760,00 zł
Podatek VAT 23%: 157 264,80 zł
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi: 841 024,00 zł
Okreś świadczenia usługi 24 miesiące.
Termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz

Leave a Comment