„Modernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

„Modernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej”

Modernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość Projektu – 7 283 353,42 zł, w tym:

– kwota dofinansowania z RPO WM wynosi – 5 826 682,67 zł (współfinansowanie z UE – 5 502 978,07 zł i z budżetu państwa – 323 704,60 zł),

– kwota wkładu własnego Szpitala wynosi – 1 456 670,74 zł.

Cel Projektu:

Inwestycja ma głównie na celu poprawę jakości (efektywności leczenia), dostępności, kompleksowości i ciągłości świadczeń zdrowotnych (w szczególności deficytowych usług zdrowotnych w zakresie leczenia rehabilitacyjnego) udzielanych w naszym podmiocie leczniczym oraz poprawę poziomu satysfakcji pacjentów.

Niniejsze działanie inwestycyjne ma również na celu:

  • dostosowanie infrastruktury Szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier, która umożliwi łatwiejszy dostęp pacjentom Szpitala (w tym w szczególności osobom niepełnosprawnym) do poszczególnych pomieszczeń Szpitala ,
  • poszerzenie katalogu świadczeń w leczeniu rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych zwłaszcza z dysfunkcją narządu ruchu jako tworzenie nowych usług medycznych,
  • wykorzystanie ostatnich niezagospodarowanych przestrzeni w budynku szpitala na potrzeby wzmocnienia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj. rehabilitacji ambulatoryjnej.

W ramach podejmowanego działania (Działanie 12.1 RPO – Infrastruktura ochrony zdrowia) niezbędne będzie dostosowanie naszego zakładu opieki zdrowotnej do wymagań określonych Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, co w znacznym stopniu wiąże się z potrzebą poprawy jakości udzielanych w naszym Szpitalu  świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma również na celu poprawę bazy sprzętowej Szpitala, co w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności udzielanych świadczeń zdrowotnych (w szczególności usług zdrowotnych w zakresie leczenia rehabilitacyjnego) udzielanych w naszym podmiocie leczniczym, a także do poszerzenia katalogu świadczeń w leczeniu rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych oraz poprawy poziomu satysfakcji pacjentów.