Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. DODANO ZMIANĘ OGŁOSZENIA

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. DODANO ZMIANĘ OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 613337-N-2017 z dnia 2017-11-08r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr  S. Jasińskiego w Zakopanem .

Numer referencyjny: ZPP-2810-11/17
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 16/11/2017, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
Ogłoszenie z dnia 08,11,2017
 
SIWZ wraz załącznikami z dnia 08.11.2017 
 /
/

Leave a Comment