informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-10/17

Zakopane, dnia 27.10.2017r.

 

 Wszyscy Wykonawcy                                  

ZPP-2810-10/17

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

 Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

PHU technomex Sp. z o.o.

Szparagowa 15,

44-141 Gliwice,

 

Cena  netto: – 54 699,78 zł

Podatek VAT 8% tj: 4 375,98 zł

Cena brutto: – 59 075,76 zł

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium termin dostawy. W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium okres gwarancji – 20,00 pkt, w kryterium termin dostawy – 6,67 pkt. Łącznie oferta otrzymała 86,67 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji – 30% Kryterium termin dostawy –10% Łącznie pkt.
 

 

1

PHU technomex Sp. z o.o.

ul. Szparagowa 15,

44-141 Gliwice,

 

 

 

60,00pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

6,67 pkt

 

 

86,67 pkt

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz

Leave a Comment