Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. Dodano informacje z otwarcia ofert 24.10.2017r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. Dodano informacje z otwarcia ofert 24.10.2017r.

Ogłoszenie nr 602765-N-2017 z dnia 2017-10-16r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr  S. Jasińskiego w Zakopanem .

Numer referencyjny: ZPP-2810-10/17
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/10/2017, godzina: 12:30,

POBIERZ
/
/
 
 /
/
/
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 /

Leave a Comment