KONKURS OFERT NA: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

KONKURS OFERT NA: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. Dr S. Jasińskiego Ciągłówka 9 34-500 Zakopane

ogłasza

 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem.

 1. Udzielanie udzielania świadczeń w ramach dyżurów medycznych zabezpieczających 24 godzinny system opieki pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem tj:

Dyżury odbywać się będą we wszystkie dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta poza podstawowymi godzinami ordynacji przyjętymi w szpitalu (godziny udzielania świadczeń w dni powszednie rozpoczynać się będą wg ustalonego harmonogramu i nie przekroczą max. 16.30 godz. a w soboty, niedziele i święta nie przekroczą max. 24 godz.)

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych winno być realizowane przez lekarzy na rzecz pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz na wezwanie pielęgniarki dyżurującej na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej zgodnie z harmonogramem miesięcznym ustalonym przez
  zastępcę  dyr. ds. lecznictwa lub wyznaczoną przez dyrektora osobę.
 2. Godziny udzielania świadczeń zdrowotnych mogą ulec zmianie w przypadku zmiany organizacji pracy u świadczeniodawcy.
 1. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia od dnia 01 września 2017 r.  do dnia   31 sierpnia 2019r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami Konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. Dr S. Jasińskiego w Zakopanem ul. Ciągłówka 9  –  Sekretariat  IV piętro lub w pok.nr 417 w godzinach 8.00 – 15.00. lub na stronie internetowej www.rehabilitacja.zakopane.pl/aktualności/ogłoszenia.
 3. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs – dyżury medyczne”  w sekretariacie Szpitala – IV piętro lub w formie przesyłki pocztowej , nie później niż do dnia 21 lipca 2017 r. do godz. 13,00. Oferty nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentowi baz otwierania.
 1. Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania całości przedmiotu zamówienia.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 lipca 2017 r. o godz.  10  w sali konferencyjnej  IV p. obok sekretariatu.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od składania ofert, w którym to terminie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.
 4. Protesty i skargi dotyczące konkursu można składać w formie pisemnej. Szczegółowe zasady zawierają materiały informacyjne.
 5. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

POBIERZ

Warunki konkursu

Zatwierdzam, 05.07.2017r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz

Leave a Comment