informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-08/17

Zakopane, dnia 09.06.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-08/17

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

BLUU Textile service Wioleta Fic

ul. Ceramiczna 10,

34-400 Nowy Targ,

 

Cena  netto: – 55 632,00 zł

Podatek VAT 23% tj: 12 795,36 zł

Cena brutto: – 68 427,36 zł

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin płatności, oraz kryterium termin dostawy i odbioru. W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium termin płatności – 10,00 pkt, w kryterium termin dostawy i odbioru – 30,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium termin płatności – 10% Kryterium termin dostawy i odbioru – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

BLUU Textile service Wioleta Fic

ul. Ceramiczna 10,

34-400 Nowy Targ,

 

 

 

60,00pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

100,00 pkt

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz