informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A jako pomieszczenia mieszkalne terapeutyczne na potrzeby WSR

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A jako pomieszczenia mieszkalne terapeutyczne na potrzeby WSR

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-06/17

Zakopane, dnia 07.06.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-06/17

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na: Przebudowa pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A jako pomieszczenia mieszkalne terapeutyczne na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za ofertę najkorzystniejszą ofertę firmy:

Zakład Remontowo-Budowlany

Paweł Mastalski

Os. Gazdy 15

34-400 Nowy Targ

Cena  netto wykonanie robót: 269 358,18 zł

Cena brutto wykonanie robót: 331 310,56 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium gwarancja/rękojmia, skrócenie wymaganego terminu realizacji całości zamówienia. W  kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium gwarancja/rękojmia – 30,00 pkt, w kryterium skrócenie wymaganego terminu realizacji całości zamówienia – 8,00 pkt., Łącznie oferta otrzymała 98,00 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium gwarancja /rękojmia  – 30% Kryterium termin wykonania robót – 10% Łącznie pkt.
 

 

1

Zakład Remontowo-Budowlany

Paweł Mastalski

Os. Gazdy 15

34-400 Nowy Targ

 

 

60,00 pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

8,00 pkt

 

 

98,00 pkt

2 Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana „STANGUT”

ul. Guty 26

34-500 Zakopane

 

 

56,46 pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

96,46 pkt

3 Firma Budowlana

Gut Krzysztof

ul. Kościuszki 36 B

34-520 Poronin

 

 

 

51,17 pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

8,00 pkt

 

 

89,17 pkt

POBIERZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz