Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane.DODANO ZMIANĘ OGŁOSZENIA nowy termin składania ofert do dnia 09.01.2014r

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane.DODANO ZMIANĘ OGŁOSZENIA nowy termin składania ofert do dnia 09.01.2014r


Zakopane, dnia 19.12.2014r.

Oznaczenie sprawy: ZPM-2810-10/14

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego
w Zakopanem ogłasza o przetarg nieograniczony na:

Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.rehabilitacja.zakopane.pl


Zakopane: Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane
Numer ogłoszenia: 416128 – 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem , ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2068066 w. 22, faks 018 2068141.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabilitacja.zakopane.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczył kompleksową usługę utrzymania czystości Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem z zachowaniem norm sanitarno – higieniczno – epidemiologicznych, dotyczących placówek opieki zdrowotnej. 2. Usługa dotyczy następujących działów: – Oddziałów szpitalnych – Działu Fizjoterapii – Specjalistycznych Poradni szpitala – Działu Administracyjno – Eksploatacyjnego o pow. 6460 m² na podstawie wykazu pomieszczeń do świadczenia usługi ze szczegółowym metrażem według załącznika nr 1 do SIWZ-UMOWY. 2. Podział pomieszczeń szpitala na strefy do sprzątania, instrukcje przeprowadzenia mycia i dezynfekcji powierzchni szpitalnych oraz harmonogram prac porządkowych zawiera Instrukcja utrzymania czystości i dezynfekcji powierzchni szpitalnych zawiera załączniku nr 2 SIWZ-UMOWY. 3. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektu w celu zapoznania się z miejscem realizacji usługi, warunkami realizacji zamówienia i zakresem objętym przedmiotem zamówienia. Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg wizji lokalnej są Pielęgniarka Epidemiologiczna Katarzyna Żur oraz Maria Kobiałka tel. 18-2068066 w godz. 7.30 – 15.05. 4. Zamawiający wymaga, aby pomieszczenia były sprzątane zgodnie z harmonogramem prac oraz odpowiedniej ilości pracowników wykonujących usługę kompleksowego utrzymania czystości według załącznika nr 3 do SIWZ/UMOWY. 5. Zamawiający wymaga zastosowanie odpowiedniego sprzętu oraz środków dezynfekcyjnych, środków czystości i higieny, dopuszczonych do stosowania w placówkach opieki zdrowotnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami sanitarno – epidemiologicznymi. 6. Sprzątanie nie może zakłócać normalnej pracy oddziałów szpitalnych oraz innych działów. 7. Wykonawca zobowiązany jest wydzielić sprzęt do mycia i dezynfekcji i przyporządkować na poszczególne oddziały i inne komórki organizacyjne szpitala. Za ustalenie zmian harmonogramu prac odpowiada Pielęgniarka Epidemiologiczna lub inny pracownik upoważniony przez dyrektora. 8. Zamawiający wymaga, aby wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy posiadał podpisaną umowę z pralnią na pranie materiałów (mopów) służących do utrzymania czystości szpitala przez wykonawcę. 9. Zamawiający wymaga aby w każdym dniu pracy zespołu sprzątającego była jedna osoba posiadająca uprawnienia do pracy na wysokościach do 3 metrów wysokości (dotyczy mycia okien w pomieszczeniach przeznaczonych do sprzątania, mycia lamp sufitowych ściennych, itp. 10. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia, takiemu opisowi towarzyszy określenie lub równoważny. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 12. Przedmiot zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako: Przedmiot Kod CPV Opis Główny 90910000-9 Usługi sprzątania 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. a) oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w załącznikach do specyfikacji zostaną odrzucone 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 15. Zamówienie publiczne nie jest prowadzone przy użyciu aukcji elektronicznej. 16. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom realizacji prac wymagających specjalistycznych uprawnień (np. mycie okien na wysokości). Pracownicy podwykonawcy podlegają takim samym rygorom jak pracownicy Wykonawcy podstawowego i wykonują powierzone prace pod nadzorem Koordynatora Wykonawcy. 17. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 18. Zamawiający przewiduje, w okresie 2 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Kwota wadium: Kwota wadium 6 000 zł 4. Forma wpłaty: 1) Wadium można wnieść w jednej lub w kilku następujących formach: a) Pieniądzu – przy czym wadium wniesione w tej formie musi zostać wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego i musi w dacie otwarcia przetargu być już na nim zaksięgowane. Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. o/Zakopane 72 1050 1474 1000 0022 1051 3558 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium – ZPM-2810-10/14. W pozostałych przypadkach (pkt. 3 b, c, d) należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 8. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 9. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd. !!! (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunków wskazanych w punkcie V.1.a) Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności polegających na wykonywaniu usług, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VI.1.1) – Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą – spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku wskazanego w punkcie V.1.b wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga złożenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie; (art. listy referencyjne), z którego wynika, że Wykonawca w ciągu ostatnich trzech latach wykonał co najmniej 2 usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj. utrzymanie czystości w jednostkach służby zdrowia lub użyteczności publicznej przez okres co najmniej 1 roku o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda, udokumentowane poświadczeniami- sporządzone według wzoru stanowiącego – załącznik nr 6 do SIWZ. – Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VI.1.2.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku wskazanego w punkcie V.1.c Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. -Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem do sprzątania zapewniającym stałe utrzymanie czystości. – Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą – spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunku wskazanego w punkcie V.1.c Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. -Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Pracownicy powinni posiadać udokumentowane przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, BHP, aktualne badania lek. dopuszczające do pracy. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VI.1.3. – Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą – spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie warunków wskazanych w punkcie V.1.d Zamawiający wymaga znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. – Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VI.1.4. – Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą – spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5.1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 7 do SIWZ/UMOWY. 5.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do oferty opracowanie Koncepcję procedury sprzątania Szpitala uwzględniające m.in.: zasady sprzątania pod względem sanitarno – epidemiologicznym, zastosowanie sprzętu, zasad dezynfekcji, użyte środki, ich rodzaj w zależności od powierzchni, organizację pracy wykonawcy do zapewnienia wykonania usługi, grafik pracy, sposób komunikowania się z pracownikami, dostępność pracowników, dokumentację dotyczącą wykonywanych prac i dezynfekcji, zeszyty kontroli, rejestry, system zastępstw itp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Jakość usługi – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: – realizacji przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia zdarzeń określanych jako siła wyższa, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania niniejszej umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron, – realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmian w harmonogramie wykonania usługi będącej konsekwencjami zmian organizacyjnych w Szpitalu. – w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT. – w przypadkach określonych w projekcie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rehabilitacja.zakopane.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem 34-500 Zakopane, ul. Ciągłówka 9 /Sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2015 godzina 13:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem 34-500 Zakopane, ul. Ciągłówka 9 /Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zatwierdzam, dnia 19.12.2014r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz

POBIERZ

SIWZ kompleksowa usługa sprzątania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5a

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Pobierz modyfikacje zapisów SIWZ

oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu

modyfikacja SIWZ i pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 416128-2014 z dnia 2014-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Zakopane
Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczył kompleksową usługę utrzymania czystości Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem z zachowaniem norm sanitarno – higieniczno -…
Termin składania ofert: 2015-01-05


Numer ogłoszenia: 422688 – 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 416128 – 2014 data 19.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2068066 w. 22, fax. 018 2068141.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.
 • W ogłoszeniu jest: 16. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom realizacji prac wymagających specjalistycznych uprawnień (np. mycie okien na wysokości). Pracownicy podwykonawcy podlegają takim samym rygorom jak pracownicy Wykonawcy podstawowego i wykonują powierzone prace pod nadzorem Koordynatora Wykonawcy..
 • W ogłoszeniu powinno być: 16. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Pracownicy podwykonawcy podlegają takim samym rygorom jak pracownicy Wykonawcy podstawowego i wykonują powierzone prace pod nadzorem Koordynatora Wykonawcy..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2015 godzina 13:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem 34-500 Zakopane, ul. Ciągłówka 9 /Sekretariat…
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2015 godzina 13:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem 34-500 Zakopane, ul. Ciągłówka 9 /Sekretariat…

Zatwierdzam, dnia 30.12.2014r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz

Pobierz

Pytania i odpowiedzi z dnia 31.12.2014r.

1. Pytania i odpowiedzi z dnia 31.12.2014

Leave a Comment