Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-07/17

Zakopane, dnia 29.05.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-07/17

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

 

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 27 633,80 złotych brutto.

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

 

  1. Has-Med. Sp. z o.o. yl. Młyńska 20 43-300 Bielsko-Biała,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: – 21 306,00 zł

Cena brutto za wykonanie zamówieniat: – 26 203,38 zł

– termin wykonania zamówienia: 12.06.2017r.

– okres gwarancji: 13 miesięcy.

 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

 

 

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz