Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem DODANO pytania i odpowiedzi

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem DODANO pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie nr 513043 – N – 2017 z dnia 2017-05-19r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr  S. Jasińskiego w Zakopanem .

Numer referencyjny: ZPP-2810-07/17
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/05/2017, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 

DODANO PYTANIA i ODPOWIEDZI

 
Zatwierdzam dnia. 19.05.2017r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz