Ogłoszenie o zamówieniu na: Przebudowę pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A jako pomieszczenia mieszkalne terapeutyczne na potrzeby WSR im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku z przystosowaniem NS

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Przebudowę pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A jako pomieszczenia mieszkalne terapeutyczne na potrzeby WSR im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku z przystosowaniem NS

Ogłoszenie nr 505220 – 2017 z dnia 2017-05-10r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A jako pomieszczenia mieszkalne terapeutyczne na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr  S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Numer referencyjny: ZPP-2810-06/17
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/05/2017, godzina: 12:30,

 

POBIERZ
 
 
 
 
Zatwierdzam dnia. 10.05.2017r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz