Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-05/17

Zakopane, dnia 04.05.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-05/17

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawę materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 84 327,94 złotych brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego

„CEZAL” S. A. Wrocław

Oddział Kraków

30-149 Kraków, ul. Balicka 117

 

Cena  netto: 74 280,35 zł

Podatek VAT 8% tj: 5 631,41 zł

Podatek VAT 23% tj: 943,72 zł

Cena brutto: 80 855,48 zł

Okres świadczenia dostawy 12 miesięcy.

Termin płatności faktury: 21 dni

 

 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

 POBIERZ

Informację z otwarcia ofert

 

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz