informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopane

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopane

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-03/17

Zakopane, dnia 10.03.2017r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-03/17

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego  dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 

  1. Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części pakiet nr 2 uznał za ofertę najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

MEDEN-INMED Sp. z o.o.

ul. Wenedów 2

75-847 Koszalin

Cena  netto: 6 574,07 zł

Cena brutto: 7 100,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium gwarancja, termin dostawy. W  kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium gwarancja – 30,00 pkt, w kryterium termin dostawy – 10,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium gwarancja  – 30% Kryterium termin dostawy

– 10%

Łącznie pkt.
 

1

MEDEN-INMED Sp. z o.o.

ul. Wenedów 2

75-847 Koszalin

 

 

 

60,00 pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

100,00 pkt

2 PHU Technomex Sp. z o.o.

ul. Szparagowa 15

44-140 Gliwice

 

 

53,85 pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

3,33 pkt

 

 

87,18 pkt

 

2. Działając w oparciu art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuję, że Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie dla części pakiet nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy, ponieważ w części dotyczącej pakietu nr 1  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz

Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet nr 2

Unieważnienie postępowania w części pakiet nr 1