Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 13.03.2017r

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 13.03.2017r

 


 

Ogłoszenie nr 38661 – 2017 z dnia 2017-03-07 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
Numer referencyjny: ZPP-2810-04/17
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/03/2017, godzina: 12:30,

 

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 07.03.2017r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz

POBIERZ

Pytania i odpowiedzi z dnia 13.03.2017

Zatwierdzam dnia. 13.03.2017r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz