Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. DODANO pytania i odpowiedzi

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. DODANO pytania i odpowiedzi

DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 10.01.2017r.
Ogłoszenie nr 3860 – 2017 z dnia 2017-01-05 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
Numer referencyjny: ZPP-2810-01/17
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/01/2017, godzina: 10:30,

 

POBIERZ
 
 
 
Zatwierdzam dnia. 05.01.2017r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz

POBIERZ
 
 
 
 
Zatwierdzam dnia. 10.01.2017r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz