Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: : „Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: : „Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-01/17

Zakopane, dnia 13.01.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-01/17

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 350 000,00 złotych brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

QUAVO Sp. z o.o.


ul. Gersona 8


42-200 Częstochowa

Cena  netto za miesięczne świadczenie usługi: 25 713,00 zł

Podatek VAT 23%: 5 913,99 zł

Cena brutto za miesięczne świadczenie usługi: 31 626,99 zł

Cena  netto za cały okres świadczenia usługi: 308 556,00 zł

Podatek VAT 23%: 70 967,88 zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi: 379 523,88 zł

Okreś świadczenia usługi 12 miesiące.

Termin płatności faktury: 21 dni

 

IMPEL CLEANING Sp. z o.o.


ul. Ślężna 118


53-111 Wrocław

Cena  netto za miesięczne świadczenie usługi: 28 500,00 zł

Podatek VAT 23%: 6 555,00 zł

Cena brutto za miesięczne świadczenie usługi: 35 055,00 zł

Cena  netto za cały okres świadczenia usługi: 342 000,00 zł

Podatek VAT 23%: 78 660,00 zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi: 420 66,00 zł

Okreś świadczenia usługi 12 miesiące.

Termin płatności faktury: 21 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

POBIERZ

informacja z otwarcia ofert

 

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz