Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem ogłasza nabór kandydatów na specjalizację z FIZJOTERAPII. DODANO WYNIKI Z POSTĘPOWANIA

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem ogłasza nabór kandydatów na specjalizację z FIZJOTERAPII. DODANO WYNIKI Z POSTĘPOWANIA

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem ogłasza nabór kandydatów na specjalizację z FIZJOTERAPII.

WNIOSKI o rozpoczęcie specjalizacji należy składać do dnia 08 czerwca 2016 roku /decyduje data stempla pocztowego/

termin posiedzenia komisji kwalifikacyjnej wyznacza się na dzień 15 czerwca 2016r. o godz. 09:00.

Czas trwania specjalizacji:

4 lata – dla mgr fizjoterapii, mgr fizjoterapii ruchowej

2 lata – mgr posiadających specjalizację I stopnia w rehabilitacji ruchowej

Ilość miejsc: 6


Zgodnie z:

– rozporządzeniem MZ z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 173 poz. 1419z późn. zm.), zwane dalej Rozporządzeniem,

– Programem Specjalizacji w dziedzinie Fizjoterapii z lutego 2011 r.,

– listą Ministra Zdrowia uprawnionych jednostek szkolących w dziedzinie fizjoterapii (stan na: 14.04.2016r.),

 

Do specjalizacji może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w § 12 i 13 Rozporządzenia oraz złożyła wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Szkolenia w ramach modułu nauczania odbywać się będą w soboty, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych /lipiec oraz sierpień/

Koszt uczestnictwa w specjalizacji od jednej osoby wynosi: 2000 PLN/rok

 

WNIOSKI o rozpoczęcie specjalizacji należy składać do dnia 08 czerwca 2016 roku osobiście w sekretariacie szpitala lub pocztą /decyduje data stempla pocztowego/ na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. Dr S. Jasińskiego

ul. Ciągłówka  9

34-500 Zakopane

z dopiskiem Specjalizacja-Fizjoterapia

Osoba do kontaktu: Bronisław Miętus

tel.:18 20 68 066, wew. 13 e-mail [email protected]

 

Postępowanie kwalifikacyjne:

przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szpitala, składa się ono z dwóch etapów.

1. Pierwszy etap – ocena wniosków pod względem formalnym i ustalenie listy osób, które uzyskają zgodę na rozpoczęcie specjalizacji.

2. Drugi etap – odbędzie się w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie przekraczać ilość przewidzianych miejsc specjalizacyjnych. Komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe polegające na dodatkowym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Postępowanie konkursowe, prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia oraz Regulaminu Organizacyjnego Specjalizacji w Dziedzinie Fizjoterapii Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem.

 

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje następujące elementy:

–   motywacja kandydata;

–   dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata (osiągnięcia, staż pracy, dorobek naukowy, kursy, staże inne szkolenia);

–   pytania sprawdzające podstawową wiedzę fizjoterapeutyczną;

–   znajomość języków obcych;

Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem ul. Ciągłówka 9, IV piętro, w dniu 15 czerwca 2016r. o godz. 09:00.

W przypadku większej ilości wniosków niż miejsc szkoleniowych, postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w tym samym dniu.

Do specjalizacji może przystąpić osoba, która:

1. Posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku studiów: rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia, lub specjalizację I stopnia zakresie rehabilitacji ruchowej, oraz złożyła do W.Sz.R wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia, wraz z:

–         poświadczonym za zgodność odpisem dyplomu szkoły wyższej, a także odpowiednio dyplomem I stopnia specjalizacji,

–         dokumentem stwierdzającym wykonywanie co najmniej przez okres jednego roku, w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii,

–         zgodą pracodawcy na rozpoczęcie specjalizacji,

–         Curriculum Vitae,

–         kserokopiami certyfikatów: ukończonych szkoleń, kursów z zakresu fizjoterapii oraz potwierdzających znajomość języków obcych.

 

2. Złożyła (w przypadku osób ubiegających się o przystąpienie do specjalizacji w trybie określonym w §13 rozporządzenia MZ z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 173 poz. 1419) do W. Sz. R.

–         wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia, wraz z:

–         zgodą Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,

–         poświadczonym za zgodność odpisem dyplomu szkoły wyższej oraz innymi dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje (w tym opinię konsultanta wojewódzkiego lub krajowego w dziedzinie właściwej dla specjalizacji i opinię towarzystwa naukowego),

–         dokumentem potwierdzającym wykonywanie przez co najmniej trzy lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii,

–         zgodą pracodawcy na rozpoczęcie specjalizacji;

–         Curriculum Vitae,

–         kserokopiami certyfikatów: ukończonych szkoleń, kursów z zakresu fizjoterapii oraz potwierdzających znajomość języków obcych.

 

Pobierz załączniki

 

FIZJOTERAPIA – program specjalizacji

FIZJOTERAPIA – program uzupełniający

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie FIZJOTERAPII

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMKP

Małopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych

Pobierz wyniki postępowania dotyczącego naboru na specjalizację w dziedzinie fizjoterapii

WYNIKI